Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1. Karinfrancken.be is een initiatief van Karin Francken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Karinfrancken.be. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op www.karinfrancken.be. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2.Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3. De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden aangepast worden zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

1.4. Karinfrancken.be garandeert dat het geleverde product of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


 1. Persoonsgegevens

2.1. De persoonsgegevens die we via de website ontvangen, zijn strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

2.2. Indien u een bestelling plaatst bij Karinfrancken.be, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand.

2.3. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten of voor een optimale dienstverlening.

2.4. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten, dan kan u zich ten alle tijden uitschrijven. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. (zie voor gedetailleerd info bij Privacy Beleid)


 1. Prijzen

3.1. De meest actuele prijzen zijn op de website van de aanbieder vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2. Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief BTW.

3.3. Prijzen zijn niet bindend, tenzij ze zijn opgenomen in een overeenkomst.

3.4. Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van (onderdelen van) een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


 1. Betaling en facturering

4.1. Voor deelname aan een workshop dien je op voorhand in te schrijven en te betalen. Een plaats van deelname is definitief na betaling van het verschuldigde bedrag op de rekening van de aanbieder.

4.2. Indien de betaling maar net voor de aanvang van de workshop is gebeurd, brengt de klant als bevestiging een overschrijvingsbewijs of rekeninguittreksel mee of stuurt deze via mail door.

4.3. De klant dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata, respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan.

4.4. De aanbieder is gerechtigd eventuele facturen elektronisch te versturen op het door de afnemer aangegeven e-mailadres.

4.5. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.6. Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan de klant geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde bedrag aan de aanbieder heeft plaatsgevonden.

4.7. Betaling dient plaats te vinden op de bankrekening van de aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van de aanbieder aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

4.8. Indien de afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat de afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is de klant vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelten daarvan.

4.9. Alle kosten van invordering van het door de afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de klant.

4.10. Klachten in verband met facturen waarop ze betrekking hebben, dienen onmiddellijk schriftelijk en vervolgens binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan de aanbieder overgemaakt te worden. Bij gebreke hiervan worden facturen geacht te zijn aanvaard door de klant en worden klachten niet meer aanvaard.


 1. Overeenkomst

5.1. Een overeenkomst tussen de aanbieder en de klant komt tot stand nadat een bestelling / opdracht door de aanbieder op haalbaarheid is beoordeeld.

5.2. De aanbieder behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

5.3. De overeenkomst tot de aankoop van een individueel programma is definitief na de schriftelijke (elektronische) bevestiging of mededeling door de aanbieder.

5.4. Zolang de in artikel 5.3 genoemde mededeling of bevestiging niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het volgen van een programma tot stand en kan de klant de aanmelding annuleren.

5.5. De overeenkomst voor het volgen van een online-cursus komt tot stand door de digitale aanmelding en betaling door de klant, conform de aangegeven aanmeldvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een online-cursus.


 1. Levering en uitvoering van een programma

6.1. Levering van een online product vindt digitaal/online plaats. Levering gebeurt door het verlenen van toegang tot de inhoud van de bestelde en betaalde cursus of e-book.

6.2. Aanbiedingen van de aanbieder zijn niet bindend totdat tussen de aanbieder en de klant een overeenkomst tot stand is gekomen.

6.3. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6.4. De aanvang van een individueel programma met persoonlijke sessies gebeurt na de betaling van het verschuldigde bedrag. De betaling dient te gebeuren binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldag.

6.5. De onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma, tenzij anders is overeengekomen.

6.6. Verplaatsing van geplande één-op-één gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings-) verplichtingen van de klant.

6.7. De aanbieder is gerechtigd om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van een kwalitatieve verbetering.

6.8. Indien de klant/afnemer niet voldoet aan de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst, behoudt de aanbieder het recht om de begeleiding niet uit te voeren, zonder verlies van vergoeding.

6.9. De aanbieder verbindt zich ertoe om bij het volbrengen van de haar toevertrouwde opdrachten de volstrekte beroepsdiscretie in acht te nemen.


 1. Annulering

7.1. Indien de klant een individuele afspraak niet of laattijdig (minder dan 48u voor de afspraak) annuleert, wordt een compensatie van 65,00 euro aangerekend.

7.2. Annulering van deelname aan een workshop door de klant gebeurt schriftelijk (via mail of brief). Post- of emaildatum gelden als annuleringsdatum.

7.3. Bij annulering van deelname aan een workshop minder dan 7 dagen voor de aanvang van de workshop, blijft de klant het volledige bedrag verschuldigd.

7.4. Indien de klant een vervangende deelnemer kan aanbrengen, dan betaalt de klant geen deelnamekosten. 

7.5. Bij onvoldoende aanmeldingen  of uitzonderlijke situaties is de aanbieder gerechtigd een programma of workshop voor aanvang geheel te annuleren. Deelnemers ontvangen hiervan bericht zonder dat de aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen terug gestort worden.

7.6. De klant is gerechtigd deelname aan een programma te annuleren en op te zeggen.

7.7. Annulering van een programma of opzegging van de overeenkomst dient te gebeuren door een aangetekende brief aan het adres van de aanbieder dat is vermeld op de website.

7.8. Bij annulering/opzegging door de klant, is de aanbieder niet gehouden tot terugbetaling van het door de afnemer betaalde bedrag en de klant is onverminderd gehouden nog eventueel verschuldigde bedragen aan de aanbieder te voldoen.

7.9. Annulering/opzegging van een online-cursus is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders is bepaald. 1. Aansprakelijkheid

8.1. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of persoonlijke neveneffecten van de deelnemers tijdens de opdracht.

8.2. De aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop de aanbieder  geen invloed kan uitoefenen. De aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.


 1. Overmacht

9.1. De aanbieder is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de aanbieder alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3. De aanbieder behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de aanbieder gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4. Indien de aanbieder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


 1. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. De inhoud van de website, door de aanbieder ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, emails, modellen, technieken, en andere informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van de aanbieder en gehanteerde software berusten bij de aanbieder of haar licentiegevers tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

10.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder, is het niet toegestaan om enig door de aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven al dan niet tegen een vergoeding.


 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter


Vul hier je gegevens in en ontvang regelmatig tips, inspiratie, inzichten en nieuws over bewust opvoeden in deze tijd, Opvoeden vanuit Verbinding en een goede hechting, zonder straffen en belonen en afgestemd op je kind. 

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief!

Ik respecteer je privacy. Je kan eender wanneer weer uitschrijven.